Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨМНӨГОВЬ СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

УВС АЙМАГ

ӨМНӨГОВЬ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ  ТОГТООЛ

 

2018 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр                                                      Дугаар 7/04                                                      Намир

    

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18-р зүйлийн 18.1.2-ын “д” заалт, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6.3 дахь заалт, 7-р зүйлийн 7.1.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Хот тосгон бусад суурины газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж ашиглаж байгаа газрын төлбөрийн хувь хэмжээг 1-р хавсралтаар, Зам шугам сүлжээний газрын төлбөрийн хувь хэмжээг 2-р хавсралтаар, Хөдөө аж ахуйн газрын төлбөрийн хувь хэмжээг 3- р хавсралтаар тус тус баталсугай.

Хоёр.Сумын ИТХ-ын 2009 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн 04/04 тоот тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай .

Гурав. Сумын газрын төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчилсэн тогтоолыг дагаж мөрдөх, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших гэрээг шинэчлэн байгуулж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Р.Төмөрчөдөр/-т даалгасугай.
Дөрөв . Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /Д.Цэгмэд/-д үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                 Б.ЦЭРЭНПИЛ