Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2009 оны 3 дугаар тогтоолд)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 385

ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2009 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам”-д дор дурдсан агуулгатай дараахь хэсэг, заалт нэмсүгэй:

      1/ 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8, 4.1.9 дэх  заалт:

      “4.1.8. Хуульд заасны дагуу Засгийн газрын шийдвэрээр албан тушаалтныг томилох, чөлөөлөх асуудал;

      4.1.9. Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн болон улсын төсвийн төсөлтэй холбоотой асуудал.”

      2/ 5 дугаар зүйлийн 5.3 дахь хэсэг:

      “5.3. Төрийн болон албаны нууцад хамаарах асуудалд Тагнуулын байгууллагын саналыг авна.”

      3/ 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь хэсэг:

      “6.5. Энэ журмын 6.3-т заасан бүрдүүлэлтийн шаардлага хангаагүй материалыг Хэрэг эрхлэх газар тайлбар, үндэслэлийг заан буцаах бөгөөд асуудлыг хойшлуулшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай тохиолдолд материалыг шуурхай, бүрэн бүрдүүлсний үндсэн дээр хуралдаанд оруулна.”

      4/ 6 дугаар зүйлийн 6.7 дахь хэсэг:

      “6.7. Хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр ирүүлсэн асуудлыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хууль зүйн үндэслэл, бусад хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэртэй нийцэж байгаа эсэхийг хянаж дэмжээгүй, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тухайн жилийн улсын төсөв, хөрөнгө оруулалт, санхүүжүүлэх эх үүсвэртэй холбогдуулан хянаж дэмжээгүй тохиолдолд уг саналыг Хэрэг эрхлэх газрын дарга хуралдаан дээр танилцуулж, тухайн асуудлыг буцаах эсэхийг шийдвэрлүүлнэ.”

      4/ 7 дугаар зүйлийн 7.12 дахь хэсэг:

      “7.12. Хуралдаанд оруулах асуудалтай холбогдох аудио, видео бичлэг, бусад цахим танилцуулгыг тухайн асуудлыг хэлэлцэхээс 2-оос доошгүй хоногийн өмнө Хэрэг эрхлэх газарт ирүүлж, техникийн шаардлага хангаж байгаа эсэхийг шалгуулна.”

      5/ 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг:

      “12.2. Улсын Их Хурлын Тамгын газраас тов тогтсоны дагуу хууль тогтоомжийн төслийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхэд Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн дэд дарга, Засгийн газрын гишүүд өргөн мэдүүлэхэд Хэрэг эрхлэх газрын хуулийн асуудал хариуцсан нэгжийн дарга тус тус оролцоно.”

2. Мөн журмын 5.1 дэх хэсгийн “уг асуудалд” гэсний дараа “Засгийн газрын гишүүд, дараахь байгууллагын саналыг авах бөгөөд” гэж, 6.2 дахь хэсэгт “Танилцуулах асуудалд тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх, хөрөнгө, санхүүжилт гаргах зохицуулалт тусгахыг хориглоно.” гэсэн, 10.3 дахь хэсэгт “Хуралдаанд танилцуулсан асуудлаар даалгавар, үүрэг, чиглэл өгөх тэмдэглэл гаргаж болно.” гэсэн 2 дахь өгүүлбэр  тус тус нэмсүгэй.

3. Мөн журмын 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 дахь хэсгийн дугаарыг “5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9” гэж, 6.5 дахь хэсгийн дугаарыг “6.6. гэж, 12.2, 12.3 дахь хэсгийн дугаарыг “12.3, 12.4” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                У.ХҮРЭЛСҮХ

Монгол Улсын сайд,

Засгийн газрын Хэрэг

эрхлэх газрын дарга                                                              Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ