Хэвлэх DOC Татаж авах
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ
ТУШААЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

1997 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 112/А/27

Монгол Улсын Гаалийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, Гаалийн тарифын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:
“Журам батлах тухай” Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Худалдаа, үйлдвэрийн сайдын 1994 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 130/185 дугаар тушаалыг 1997 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.
                             МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН                                                                      МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ 


                                   ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА                                                                   АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД


                                         Д.ЦЭНД                                                                                                         Л.НЯМСАМБУУ                 
                                             1997 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын бүртгэлийн 945 дугаарт бүртгэсэн.