Хэвлэх DOC Татаж авах
БӨХМӨРӨН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

УВС АЙМАГ

БӨХМӨРӨН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2018 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр                                           Дугаар 8/01                                                            Байшинт

     

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “д”, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Бөхмөрөн сумын газар нутгийн Хот, тосгон бусад суурины газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын төлбөрийн хувь, хэмжээг 1-р хавсралтаар, Хөдөө аж ахуйн газрын төлбөрийн хувь хэмжээг 2-р хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Бөхмөрөн суманд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших гэрээг шинэчлэн байгуулж ажиллахыг Сумын Засаг дарга /Т.Төртогтох/-д даалгасугай.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /Н.Баттулга/-д үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тогтоол баталагдсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 9-р сарын 29-ний өдрийн А/13 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                                               Г.БАЯРСАЙХАН