Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛААНГОМ СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

УВС АЙМАГ

УЛААНГОМ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ

 

2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр                                                                                                               Дугаар А/01                                                                                                                                                         Улаангом

     

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮС, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2.”д”, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Улаангом сумын газар нутгийн байршил, суурьшлын бүс, нийгэм эдийн засгийн онцлогийг харгалзан газрын үнэлгээний бүсийг 1 дүгээр хавсралтаар,  Хот, тосгон, бусад суурины газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газрын төлбөрийн хувь, хэмжээг 2 дугаар хавсралтаар, Хөдөө аж ахуйн газрын суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хувь, хэмжээг 3 дугаар хавсралтаар, Зам, шугам сүлжээний газрын төлбөрийн хувь хэмжээг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Улаангом суманд газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар эзэмших гэрээг шинэчилэн байгуулан ажиллахыг сумын Засаг дарга /Ц. Пүрэвжав/-д  даалгасугай.

3. Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улаангом сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /Д.Нансалжав/-д үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Улаангом сумын ИТХ-ын 2013 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 04/07 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

 

 

 

ДАРГА                                Н.ГАНЦОГТ