Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХУРАЛДААНЫ ТОГТООЛ              

 

2019 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр                                                                                                              Дугаар 07                                                                                                                                                                          Мөрөн

 

ТАТВАРЫН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүлийн 18.1.2-ийн “д”, Татварын ерөнхий хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит XI хуралдаанаас ТОГТООХ нь:

1. Хуулийн этгээдийн салбар төлөөний газрын үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварыг татвар ногдуулах үнэлгээний 1 хувиар баталсугай.

2. Батлагдсан тогтоолын холбогдох материалын бүрдүүлбэрийг хангаж Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлж, хууль тогтоомжийн “Захиргааны хэм хэмжээний акт”-ын бүртгэлд бүртгүүлэхийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга (Ц.Гончиг)-д даалгасугай.

3. Тогтоолыг “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл”-д нийтэлсний дараа мөрдөж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга (Л.Ганболд), Татварын хэлтсийн дарга (Ч.Хуншагай) нарт үүрэг болгосугай.

 

 

ДАРГА                                     Л.ТӨМӨРБААТАР