Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааны/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2019 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр                        
Улаанбаатар хот 

Дугаар 292     

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Татварын ерөнхий хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, хяналт тавьж ажиллахыг Татварын ерөнхий газар /Б.Заяабал/-т үүрэг болгосугай.

3.Тушаалыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /Ж.Ганбат/-д даалгасугай.

                                                              САЙД                                     Ч.ХҮРЭЛБААТАР