Хэвлэх DOC Татаж авах
ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

БУЛГАН АЙМАГ

ГУРВАНБУЛАГ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                                                                    Дугаар 13/06                                                                                                                                                  Архаяа

 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН БҮС, ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “з” дэх заалт, Газрын төлбөрийн  тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь заалт, 7 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Гурванбулаг сумын газрын төлбөрийн бүсчлэлийг 1 бүсээр тогтоож  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж буй газарт ноогдуулах газрын төлбөрийн хувь хэмжээг  хавсралтаар тогтоосугай.

2.Дээрх тогтоолыг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад сурталчилан таниулах, газар эзэмших гэрээнд тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг сумын Засаг дарга /А.Эрдэнэбулган/-д даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2018 оны 07/01 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                       Б.ДЭЛГЭР