Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох/

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД,

САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 290/А-504

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Тариалангийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.6 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнд мөнгөн урамшуулал олгох, мөнгөн бус дэмжлэг үзүүлэх журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Журам батлах тухай Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Сангийн сайдын 2010 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 24/34 дүгээр хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

                 ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ,                                                                                         САНГИЙН САЙД

                ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД                                                            

                                         Ч.УЛААН                                                                                            Ч.ХҮРЭЛБААТАР