Хэвлэх DOC Татаж авах
ДЭЛГЭРЭХ СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ - Сумын ИТХ-ын 2020 оны 2/06 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.

Сумын ИТХ-ын 2020 оны 2/06 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсон.

ДОРНОГОВЬ АЙМАГ

ДЭЛГЭРЭХ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                 Дугаар 10/08                                                                                                                  Дорноговь аймаг, Дэлгэрэх сум

        

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨР, ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “д” дэх заалт, Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1,9.2.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 10-р хуралдаанаар хэлэлцээд ТОГТООХ нь:

1.Сумын нутаг дэвсгэрт дагаж мордох энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг cap болгон айл өрх бүрээс хураан авч тусгай дансанд байршуулан хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, булах, устгах үйл ажиллагаанд зарцуулан ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Дулам/-д, хураамжийн орлогын төвлорүүлэлтэд хяналт тавьж ажиллан тайланг бүтэн жилээр иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнаж ажиллахыг татварын байцаагч/Д.Цэрэн/-д тус тус даалгасугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга / У.Отгончимэг/-т даалгасугай.

4.Энэхүү тогтоолыг захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэлд нийтэлсний дараа өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөн, олон нийтэд сурталчлан таниулж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Д.Дулам/-д даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                          С.ДАМДИНСҮРЭН