Хэвлэх DOC Татаж авах
“МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ХАМТЫН ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ, ТҮҮНИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ,  ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

САНГИЙН САЙД, САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ
2020 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                    Дугаар 5/11                                                                     Улаанбаатар хот

“МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН ХАМТЫН ЭРСДЭЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ, ТҮҮНИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ,

ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ”-ЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг.“Малын индексжүүлсэн даатгалын хамтын эрсдэлийн сангийн хөрөнгө, түүнийг санхүүжүүлэх, зарцуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

Хоёр.Энэхүү тушаал хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Сангийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 91/110 дугаар хамтарсан тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

Гурав.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газар /Б.Доржсэмбэд/-т, Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын алба /Т.Жамбаажамц/-нд тус тус даалгасугай.

          САНГИЙН САЙД                                                                                               САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГА

              Ч.ХҮРЭЛБААТАР                                                                                                                Д.БАЯРСАЙХАН