Хэвлэх DOC Татаж авах
САЙХАН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

БУЛГАН АЙМАГ

САЙХАН СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                                    Дугаар 10/08                                                                                               Их хүрэмт

 

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН

ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2. "д" дэх заалт,  Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Сумын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын төлбөр, дуудлага худалдааны анхны үнэ тооцох бүсчлэлийг Их хүрэмт баг 1-р бүс, Бусад багийг 2-р бүсээр тогтоож, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, ашиглаж буй газарт газрын төлбөр ноогдуулахтай холбоотой газрын төлбөрийн хувь хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллахыг сумын Засаг дарга /М.Ганболд/, Газрын даамал /Б.Эрдэнэчимэг/ нарт үүрэг болгосугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /Х.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                          Д.САНСАР-ОЧИР