Хэвлэх DOC Татаж авах
Тушаал хүчингүй болгосонд тооцох тухай /2005 оны 152/188 дугаар тушаалыг/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН

ХАМТАРСАН ТУШААЛ

2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр                                    
Улаанбаатар хот

Дугаар А/58, А/14

Тушаал хүчингүй болгосонд тооцох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Прокурорын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсгийн 48.1.13 дахь заалт, Захиргааны ерөнхий хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.3 дахь хэсгийн 49.3.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Эрүүл мэндийн сайд, Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан “Албадан эмчлэхтэй холбогдсон журам батлах тухай” 2005 оны 152/188 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосонд тооцсугай.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Захиргааны ерөнхий хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.1 дэх хэсэгт заасны дагуу захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлж, зохих хөдөлгөөн хийлгэх арга хэмжээ авахыг Эрүүл мэндийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Б.Цогтбаатар/-т үүрэг болгосугай.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД Д.САРАНГЭРЭЛ 
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОР, ТӨРИЙН ХУУЛЬ ЦААЗЫН ТЭРГҮҮН ЗӨВЛӨХ  Б.ЖАРГАЛСАЙХАН