Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 4634 дүгээрт бүртгэв.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр                                                                                                                             Дугаар 28                                                                                                                                           Улаанбаатар хот

 

ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ, ЖАГСААЛТ, ӨРТГИЙН ЖИН, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 14 дүгээр зүйлийн 14.9.8, 14.9.9 дэх заалт, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 24 дүгээр зүйлийн 24.7 дахь заалт, Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний зардлын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээ”-г нэгдүгээр, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний оношийн хамааралтай бүлгийн жагсаалт, өртгийн жин”-г хоёрдугаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний оношийн хамааралтай бус бүлгийн жагсаалт”-ыг гуравдугаар, “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөр гүйцэтгэх журам”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга (захирал) нарт даалгасугай.

2.1.Төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн даатгуулагчаас Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 11.2-т зааснаас өөр нэмэлт төлбөр авахгүйгээр чанартай, аюулгүй, хүртээмжтэй, цогц тусламж тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх;

2.2.Төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд иргэд, даатгуулагчдад энэ тогтоолын талаар үнэн зөв мэдээлэл шуурхай хүргэх, тусламж, үйлчилгээний өртгийг үндэслэлгүй нэмэгдүүлэхгүй байх чиглэлээр удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах;

3.Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан дараах арга хэмжээг тус тус хэрэгжүүлэхийг Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар /Г.Баясгалан/-т даалгасугай.

3.1.Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр даатгуулагчид мэс заслын тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх нэр бүхий хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн мэс заслын тусламж, үйлчилгээ, зайлшгүй шаардлагаар хийгдэх амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ, оношилгоо, шинжилгээний зардал болон Төмөр замын нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн тусламж, үйлчилгээ, оношилгоо шинжилгээний зардлыг төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөрийн хэмжээгээр олгох;

3.2.“Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, худалдан авах гэрээ” болон гэрээний шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэх, даатгуулагчаас илүү төлбөр авсан тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллагад хүлээлгэх хариуцлагын заалтыг тодорхой тусган, гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналтыг эрчимжүүлэх талаар хөндлөнгийн хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

3.3.Даатгалын гэрээ бүхий төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, болон иргэд, даатгуулагчдад эрүүл мэндийн даатгалын ач холбогдлын талаар сурталчлах, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр холбогдох мэдээллийг шуурхай хүргэх талаар хамтран ажиллах;

3.4.Тогтоолын хэрэгжилтэд хагас, бүтэн жилээр үнэлгээ хийх, үнэлгээ хийхтэй холбоотой шаардлагатай төсвийг үйл ажиллагааны зардлаас зарцуулах, үнэлгээний тайланг Эрүүл мэндийн даатгалын Үндэсний зөвлөлийн хурлаар тайлагнах, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох саналыг эрх бүхий байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх;

3.5.Эрүүл мэндийн даатгалын цахим (HIGS) програм хангамжид холбогдох нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах, нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай тохиолдолд шуурхай шийдвэрлэж, мэдээллийн технологийн бэлэн байдлыг хангах;

4.Энэхүү тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Эрүүл мэндийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргад ДААЛГАХ нь:

4.1.Тогтоол, журмыг эрүүл мэндийн байгууллагуудад шуурхай хүргүүлэх талаар Эрүүл мэндийн газар болон эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга, (захирал) нарт үүрэг, чиглэл өгөх;

4.2.Холбогдох дүрэм, журам, стандарт, тусламж, үйлчилгээний жагсаалт, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлуулах;

4.3.Эрүүл мэндийн байгууллагаас даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, аюулгүй байдалд хяналт тавих, мэргэжлийн удирдлагаар ханган зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч, ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх;

4.4.Холбогдох програм хангамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эрүүл мэндийн байгууллагуудад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв /Б.Нарантуяа/-д үүрэг болгох;

5.Тогтоолыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд бүртгүүлснээс хойш ажлын 7 хоногийн дараах өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

6.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэд дарга /Д.Дэмбэрэл/-д даалгасугай.

7.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны “Төлбөрийн хэмжээ, жагсаалт, өртгийн жин, журам батлах тухай” 19 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болгох тухай саналыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд хүргүүлэн ажиллахыг Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба (Л.Номин)-нд даалгасугай.

 

ДАРГА                                       Д.САРАНГЭРЭЛ

ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 01 сарын 23-ны өдрийн № 2 дугаарт нийтлэгдсэн.