Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЯГТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар А/269                                                                                                                                               Улаанбаатар хот

МАЯГТЫН ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, Татварын ерөнхий хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.7.3, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.4 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний албан татвар төлсөн гэрчилгээний маягтын загвар”-ыг 1 дүгээр, “Гэрчилгээг хэрэглэх заавар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, хавсралтаар батлагдсан маягтыг цахим татварын системд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Татварын орлогын газар /Д.Цогтжаргал/, Мэдээллийн технологи, статистикийн төв /Х.Батбаяр/-д тус тус даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                     Б.ЗАЯАБАЛ