Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4742 дугаарт бүртгэв.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ

ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2020 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдөр                                                          Дугаар 07                                                                           Улаанбаатар хот

ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2, 14 дүгээр зүйлийн 14.8.6, 14.9.8, 14.9.9 дэх заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.“Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн жагсаалт”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Шинэчлэн батлагдсан “Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн жагсаалт”-ыг мөрдөж, хэрэгжүүлэхийг Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга /Г.Баясгалан/, төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга /захирал/ нарт даалгасугай.

3.“Өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн жагсаалт”-д шинэ дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, зарим төрлийн эмнэлгийн хэрэгсэл нэмэгдсэнтэй холбогдуулан тухайн жилд үзүүлэх тусламж, үйлчилгээг нэн шаардлагатайгаар эрэмбэлэн төлөвлөж, батлагдсан төсөвтөө багтаан хэрэгжүүлж ажиллахыг төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга /захирал/ нарт даалгасугай.

4.Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан эрүүл мэндийн байгууллагуудын програм хангамжид өөрчлөлт оруулах, өндөр өртөгтэй зарим тусламж, үйлчилгээ, шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, зарим төрлийн хиймэл цорго, сэргээн засах зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгслийг бүртгэн авч, мэдээллийн сан бүрдүүлэн мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллахыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирал /Б.Нарантуяа/-д үүрэг болгосугай.

5.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны “Жагсаалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 17 дугаар тогтоол, “Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” 18 дугаар тогтоолуудыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

6.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ажиллахыг Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба /Л.Номин/-нд даалгасугай.

 

ДАРГА                                         Д.САРАНГЭРЭЛ

 

ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 04 сарын 03-ны өдрийн № 10-т нийтлэгдсэн.