Хэвлэх DOC Татаж авах
Журам шинэчлэн батлах тухай /Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх/

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр                            
Улаанбаатар хот

Дугаар 46    

Журам шинэчлэн батлах тухай

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.5 дахь заалтыг  үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн тайланг хүлээн авах, хянах, нэгтгэл хийх, нэгтгэлийн мэдээллийг ашиглах журам”-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

Хоёр. Энэ тушаалын хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын газар /Ч.ЧИМИДСҮРЭН/-т даалгасугай.

Гурав. Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Журам шинэчлэн батлах тухай” Сангийн сайдын 2017 оны 243 дугаар тушаалыг  хүчингүй болсонд тооцсугай.

                                   

САЙД                                                                         Ч.ХҮРЭЛБААТАР