Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

2020 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                 Дугаар А/50                                                                                                                Улаанбаатар хот

ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ, ХАВСРАЛТ МЭДЭЭ, НӨХӨХ ЗААВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2, 8.4, Татварын ерөнхий хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.7.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Мөнгөн хадгаламжийн болон харилцах дансны үлдэгдэлд олгосон хүүгийн орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлан”-гийн маягт /ТТ-12А/-ыг 1 дүгээр, “Мөнгөн хадгаламжийн болон харилцах дансны үлдэгдэлд олгосон хүүгийн орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлангийн хавсралт мэдээ”-г 2 дугаар, “Мөнгөн хадгаламжийн болон харилцах дансны үлдэгдэлд олгосон хүүгийн орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлангийн маягтыг нөхөх заавар”-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Тушаалын хавсралтаар батлагдсан тайлангийн маягт, хавсралт мэдээний загварыг Татварын удирдлагын нэгдсэн системд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавихыг Татвар төлөгчид үйлчлэх газар    /Д.Хүрэлчулуун/, Мэдээллийн технологийн төв /Х.Батбаяр/-д даалгасугай.

3.Батлагдсан маягтын дагуу тайланг хүлээн авч, татварын тооцоо хийхийг Том татвар төлөгчийн газар, аймаг, нийслэл, дүүргийн татварын газар, хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосугай.

4.Энэ тушаал батлагдсантай холбогдуулан Татварын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/191 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралт, 2018 оны А/96 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

ДАРГА                                                        Б.ЗАЯАБАЛ