Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ХЭСГИЙН ДУГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2020 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                              Дугаар А/416                                                                                                      Улаанбаатар хот

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ХЭСГИЙН ДУГААРЫГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.8 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар байгуулагдсан сонгуулийн хэсгийн дугаарыг хавсралтаар тогтоосугай.

2.Энэ тушаалын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг дэд дарга /Д.Дэлгэрсайхан/-д даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                                                                      Б.БААСАНДОРЖ