Хэвлэх DOC Татаж авах
ОРХОН АЙМГИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХОТ СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ,

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр                                                                         Дугаар 39                                                                                                            Улаанбаатар хот

 

ОРХОН АЙМГИЙН УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Орхон аймгийн ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тарифыг хавсралтаар баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ /Х.Бадамсүрэн/, “Эрдэнэт Ус Дулаан Түгээх Сүлжээ” ОНӨХК /Д.Бүүвэйбаатар/, “Улаанбаатар төмөр зам” ХНН /Д.Жигжиднямаа/-д тус тус даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны 50 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтын Жаргалант сум болон зөөврийн ААНБ-д хамаарахаас бусад хэсгийг дээр дурдсан мөрдөж эхлэх хугацаанаас эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

4.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, батлагдсан тарифыг хэрэглэгчдэд мэдээлэх, сурталчлан ойлгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг тусгай зөвшөөрөл эзэшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

5.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичиг, Тусгай зөвшөөрлийн алба /Г.Нарантуяа/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/, Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/-нд тус тус даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                       Ж.БАТСУУРЬ

 

ГИШҮҮН                                    Ж.ДАВААЦЭРЭН

                                                Г.ЦОГТСАЙХАН

                                                  Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ