Хэвлэх DOC Татаж авах
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ,

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2020 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                                       Дугаар 63                                                                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМЫН ТӨВИЙН

ГЭР ХОРООЛЛЫН УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 474 дүгээр тогтоолын 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант сумын төвийн гэр хорооллын усны үйлчилгээний тарифыг хавсралтаар баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хугацааны дараа сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг дарга /У.Балжинням/, Жаргалант сумын Засаг дарга /Д.Сайнбилэг/, “Чандмань-Баянхонгор” ХК /Э.Энхбат/-д тус тус даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Жаргалант сумыг ус хангамжийн үйлчилгээний талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллахыг “Чандмань-Баянхонгор” ХК /Э.Энхбат/-д даалгасугай.

4.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичиг, Тусгай зөвшөөрлийн алба /Г.Нарантуяа/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/, Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/-нд тус тус даалгасугай.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     ДАРГА                                   Ж.БАТСУУРЬ

 

ГИШҮҮН                                Ж.ДАВААЦЭРЭН

                                            Г.ЦОГТСАЙХАН

                                               Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ