Хэвлэх DOC Татаж авах
ДОРНОД АЙМГИЙН МАТАД СУМЫН ТӨВИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ,

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2020 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр                                                                                                                    Дугаар 65                                                                                                                                 Улаанбаатар хот

 

ДОРНОД АЙМГИЙН МАТАД СУМЫН ТӨВИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН

УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 474 дүгээр тогтоолын 2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Дорнод аймгийн Матад сумын төвийн гэр хорооллын усны үйлчилгээний тарифыг 3 төг/л-ээр баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн хугацааны дараа сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг Дорнод аймгийн Матад сумын Засаг дарга /Э.Төмөрбаатар/, “Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ /Г.Баярсайхан/-т тус тус даалгасугай.

3.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Дорнод аймгийн Матад сумыг ус хангамжийн үйлчилгээний талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөмжөөр хангаж ажиллахыг “Дорнод НАА” ОНӨААТҮГ /Г.Баярсайхан/-д даалгасугай.

4.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичиг, Тусгай зөвшөөрлийн алба /Г.Нарантуяа/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/, Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/-нд тус тус даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                   Ж.БАТСУУРЬ

 

ГИШҮҮН                                Ж.ДАВААЦЭРЭН

                                           Г.ЦОГТСАЙХАН

                                           Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ