Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ, МАЯГТ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ (ИТХ-ын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх)

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ

ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2020 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр                                                                                                                    Дугаар А/961                                                                                                                                                   Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ, МАЯГТ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.15 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, хүргүүлэх журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт-Маягт 1”-ийг 2 дугаар хавсралтаар, “Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал өгөх сонгогчдын нэрийн жагсаалт-Маягт 2”-ыг 3 дугаар хавсралтаар, “Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад оруулсан өөрчлөлтийг тусгасан тухай тэмдэглэл-Маягт 3”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар, “Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай лавлагаа-Маягт 4”-ийг 5 дугаар хавсралтаар, “Сонгогчийн бүртгэлийн хуудас”-ны загварыг 6 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Энэ тушаалын хэрэгжилтийг хангаж, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Иргэний улсын бүртгэлийн газар /Т.Нармандах/, Мэдээллийн технологийн газар /Д.Ган-Эрдэнэ/, аймаг, нийслэл дэх Улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн дарга нарт, энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг дэд дарга /Д.Дэлгэрсайхан/-д тус тус үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                                        Б.БААСАНДОРЖ