Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Апбан журмаар хүнс баяжуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын журам”

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ
ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2020 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар А/79                                                                                                                                                       Улаанбаатар хот

 

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Апбан журмаар хүнс баяжуулах үйл ажиллагаанд тавих хяналтын журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын газар /Т.Балжинням/, Эрүүл мэнд боловсрол, соёлын хяналтын газар /С.Сүнчин/, аймаг, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга нарт даалгасугай.

 

 

ДАРГА                              Н.ЦАГААНХҮҮ