Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4838 дугаарт бүртгэв.


ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

2020 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр                                                                                                                     Дугаар 383                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн, “Дөрвөлж” ОНӨҮГ-аас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1.Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тарифыг хавсралтаар баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Дөрвөлж” ОНӨҮГ /Р.Эрдэнэцогт/-т үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэ тариф, зах зээлийн газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

 

 

ДАРГА      А.ТЛЕЙХАН

 

ЗОХИЦУУЛАГЧ     Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

ЗОХИЦУУЛАГЧ     Б.БАТТУЛГА

ЗОХИЦУУЛАГЧ     У.МЯГМАРСҮРЭН

ЗОХИЦУУЛАГЧ     Э.САМДАН