Хэвлэх DOC Татаж авах

Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн санд 2020 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 4839 дүгээрт бүртгэв.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2020 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдөр                                                                                                                             Дугаар 384                                                                                                                                             Улаанбаатар хот

 

ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4, 9.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн, “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК-иас ирүүлсэн хүсэлтийг хянан хэлэлцээд Эрчим хүчний зохицуулах хорооноос ТОГТООХ нь:

1.Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын хэрэглэгчдэд борлуулах хэрэгцээний халуун ус халаасан дулааны тарифыг 3,000.00 төг/м3, 6,000.00 төг/хүн-ээр тус тус баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг 2020 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Хөвсгөл дулааны станц” ТӨХК /Д.Цанлигрэнчин/-д үүрэг болгосугай.

3.Энэхүү тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Үнэ тариф, зах зээлийн газар /Б.Болор-Эрдэнэ/-т даалгасугай.

 

ДАРГА      А.ТЛЕЙХАН

 

ЗОХИЦУУЛАГЧ     Э.ТҮВШИНЧУЛУУН

ЗОХИЦУУЛАГЧ     Б.БАТТУЛГА

ЗОХИЦУУЛАГЧ     У.МЯГМАРСҮРЭН

ЗОХИЦУУЛАГЧ     Э.САМДАН