Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН  БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ,

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2020 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                                                                                  Дугаар 72                                                                                                      Улаанбаатар хот

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН

БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын төсөвт байгууллагуудад мөрдүүлэх бохир усны үйлчилгээний тарифыг 5.8 төг/л-ээр баталсугай.

2.Батлагдсан тарифыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж ажиллахыг “Хөвсгөл Ус суваг” ХХК /Г.Энхбаяр/-д даалгасугай.

3.Ус хангамж, ариутгах татуургын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардалд хяналт тавьж, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлж ажиллахыг  “Хөвсгөл Ус суваг” ХХК /Г.Энхбаяр/-д үүрэг болгосугай.

4.Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны 28 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралтын төсөвт байгууллагын бохир усны тарифтай холбоотой хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

5.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичиг, Тусгай зөвшөөрлийн алба /Г.Нарантуяа/, Эрх зүй, мэдээлэл, захиргааны алба /Б.Доржбат/, Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-нд тус тус үүрэг болгосугай.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      ДАРГА                                Ж.БАТСУУРЬ

 

ГИШҮҮН                             Ж.ДАВААЦЭРЭН 

                                          Г.ЦОГТСАЙХАН

                                          Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ