Хэвлэх DOC Татаж авах
ТООЛЛОГО, ТҮҮВЭР СУДАЛГАА, ҮЗЛЭГ ЯВУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
ТООЛЛОГО, ТҮҮВЭР СУДАЛГАА, ҮЗЛЭГ ЯВУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2007 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хот

Дугаар 01/56

"Статистикийн тухай" Монгол Улсын хуулийн 12 дугаар зүйлийн 3.1, 3.4 дүгээр заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 242 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:
Нэг. "Тооллого, түүвэр судалгаа, үзлэг явуулах нийтлэг журам"-ыг хавсралт ёсоор баталж, 2007 оны 5 сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.
Хоёр. "Тооллого, түүвэр судалгаа, үзлэг явуулах нийтлэг журам"-ыг сурталчилж, хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Статистикийн төлөвлөлт, бодлого зохицуулалтын газар /Б.Бадамцэцэг/, Аргачлал, шинжилгээ судалгааны газар /А.Дэмбэрэл/, Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Х.Бажийхүү/ нарт даалгасугай.
Гурав. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн захиргааны удирдлагын газар /Х.Бажийхүү/, Хяналт, үнэлгээ, маркетингийн хэлтэс /П.Ганбаатар/ нарт даалгасугай.


                                                                ДАРГА                                                                                                  П.БЯМБАЦЭРЭН