Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2020 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 94

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН

БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР, БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ ХЯЗГААРЫГ

ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10.1-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Эрчим хүчний яамны зохион байгуулалтын бүтцийг дор дурдсанаар шинэчлэн баталсугай:

         2.1. Бодлого, төлөвлөлтийн газар (сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтэс, гадаад хамтын ажиллагааны хэлтэстэй);

       2.2. Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (цахилгааны хэлтэс, дулааны хэлтэстэй);

       2.3. Түлшний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар;

       2.4. Төрийн захиргааны удирдлагын газар (хуулийн хэлтэстэй);

       2.5. Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар (хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс, санхүүгийн хэлтэстэй);

       2.6. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар.

3. Эрчим хүчний яамны орон тооны хязгаарыг 95 байхаар тогтоосугай.

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай” Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтын “м/Эрчим хүчний яам” гэсэн дэд заалт, мөн тогтоолын хавсралтын 12 дахь заалт, “Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2019 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 344 дүгээр тогтоол, “Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах, тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 2019 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 375 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                        У.ХҮРЭЛСҮХ

Эрчим хүчний сайд                                                       Н.ТАВИНБЭХ