Хэвлэх DOC Татаж авах
Сайжруулагч малыг үржилд тохируулан сонгох, цөм сүрэг бүрдүүлэх технологийн журам батлах тухай

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН  САЙДЫН ТУШААЛ
2020 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр             
Улаанбаатар хот

Дугаар А-336         

 Сайжруулагч малыг үржилд тохируулан сонгох, цөм сүрэг бүрдүүлэх технологийн журам батлах тухай

             Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.8 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

            1.”Сайжруулагч малыг үржилд тохируулан сонгох, цөм сүрэг бүрдүүлэх технологийн журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай

            2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ажиллахыг Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Д.Батмөнх/-д үүрэг болгосугай.

            3.Журмыг Захиргааны хэм хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг Хуулийн хэлтэс /Э.Цолмонжаргал/-д даалгасугай.

САЙД                                  З.МЭНДСАЙХАН