Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ- “Татварын өр төлөх хугацааг хөнгөлөх журам”

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

 

2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр                                                                                                                Дугаар А/271                                                                                                                                             Улаанбаатар хот

  

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.2 дахь хэсэг, Татварын ерөнхий хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.10 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 77.7.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Татварын өр төлөх хугацааг хөнгөлөх журам”-ыг 1 дүгээр, “Татвар төлөх хугацааны хөнгөлөлт эдлэх хүсэлт”-ийн маягтын загварыг 2 дугаар, “Татвар төлөх хугацааны хөнгөлөлтийг сунгах хүсэлт”-ийн маягтын загварыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Татвар орлогын газар /Д.Цогтжаргал/, Мэдээллийн технологи, статистикийн төв /Х.Батбаяр/-д тус тус даалгасугай.

 

 

ДАРГА                                Б.ЗАЯАБАЛ