Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2020 оны 11 сарын 13 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

   ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Эрүүл мэндийн даатгалын санд 2021 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарцуулах төсвийн хэмжээ, төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн хууль тогтоомж

2.1.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн хууль тогтоомж нь Төсвийн тухай хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА

3 дугаар зүйл.Эрүүл мэндийн даатгалын санд 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан хэмжээтэй орлого төвлөрүүлнэ:

Д/д Орлогын төрөл Дүн                    /сая төгрөгөөр/
1 Эрүүл мэндийн сайд 951,266.5
  1.1   Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх шимтгэл 133,598.5
  1.2   Ажиллагчдаас төлөх шимтгэл 158,202.3
  1.3 Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл 47,816.9
  1.4 Улсын төсвөөс олгох шилжүүлэг 580,593.7
  1.5 Бусад даатгуулагчаас төлөх шимтгэл 19,425.8
  1.6 Бусад орлого                                               11,629.3
    Нийт орлого 951,266.5
         
 

Хэвлэх

4 дүгээр зүйл.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсөвт 2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан хэмжээтэй эргэн төлөх төлбөр төлнө:

Д/д Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Эрүүл мэндийн сайд 136,400.0
 

Хэвлэх

5 дугаар зүйл.2021 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч доор дурдсан төсөв зарцуулна:

Д/д Зарлагын төрөл Дүн /сая төгрөгөөр/
1 Эрүүл мэндийн сайд 1,210,703.3
  1.1 Эрүүл мэндийн байгууллагуудад олгох тусламж үйлчилгээний санхүүжилт 1,002,242.7
  1.2 Эмийн санд олгох 60,000.0
  1.3 Үйл ажиллагааны урсгал зардал 14,764.7
  1.4 Нийгмийн даатгалын байгууллагад олгох 1,100.0
  1.5 Бусад 132,596.0
  Нийт зарлага 1,210,703.3
         
 

Хэвлэх

6 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР