Хэвлэх DOC Татаж авах
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ ЦЭВЭР,   БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ,

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

 

2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр                                                                                                                        Дугаар 93                                                                                                                                                              Улаанбаатар хот

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГАД МӨРДӨХ ЦЭВЭР,

БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.2, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын төсөвт байгууллагын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тарифыг хавсралтаар баталсугай.

2. Батлагдсан тарифыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй “Дархан ус суваг” ХК /Г.Эрдэнэбат/-д даалгасугай.

3.Хангагч, хэрэглэгчийн эрх ашгийг дээдлэн хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ чанд биелүүлэн, батлагдсан тарифыг хэрэглэгчдэд мэдээлэх, сурталчлан ойлгуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг “Дархан ус суваг” ХК /Г.Эрдэнэбат/-д үүрэг болгосугай.

4.Тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг Үнэ тарифын алба /Ж.Гэрэлчулуун/-д үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА           Ж.БАТСУУРЬ

 

ГИШҮҮН        Ж.ДАВААЦЭРЭН

        Г.ЦОГТСАЙХАН

       Ч.ЭРДЭНЭЧИМЭГ