Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАШААТ СУМЫН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ - Сумын ИТХ-ын 2021 оны 06 сарын 14-ний өдрийн 04 тоот тогтоолоор хүчингүй болсон.

Сумын ИТХ-ын 2021 оны 06 сарын 14-ний өдрийн 04 тоот тогтоолоор хүчингүй болсон.

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ХАШААТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2021 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр                                                                                                                                          Дугаар 04                                                                                                                                        Баян

 

ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

Монгол  Улсын  Засаг  захиргаа  нутаг  дэвсгэрийн  нэгж,  түүний  удирдлагын  тухай  хуулийн  18  дугаар  зуйлийн  18.1.2,  18.3,  дахь  заалт,  Татварын  ерөнхий   хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, Малын тоо толгой  албан  татварын  тухай  хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, 6.3, 6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ :

1.Малын тоо толгойн албан татварын жилд ногдуулах хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар тогтоосугай.

2.Малчны амьжиргааг дэмжих зорилгоор малчин өрх бүрийн өмчилж байгаа  малын тоо толгойд 0 төгрөгөөр ногдуулах малын тоог хоёрдугаар  хавсралтаар  баталсугай.

3.Тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг сумын Засаг дарга /Э.Нарангэрэл/-д даалгасугай.

 

ДАРГА                                   Б.ГЭРЭЛТ-ОД