Хэвлэх DOC Татаж авах
БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХАД ГАРСАН ЗАРДЛЫГ НӨХӨХ, ГАМШГИЙН УЛМААС АМЬДРАЛЫН БАТАЛГАА АЛДСАН МАЛЧДАД ТУСЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН ХОР УРШГИЙГ АРИЛГАХАД ГАРСАН ЗАРДЛЫГ НӨХӨХ, ГАМШГИЙН УЛМААС АМЬДРАЛЫН БАТАЛГАА АЛДСАН МАЛЧДАД ТУСЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1993 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 95Монгол улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Зарим аймагт байгалийн гамшиг тохиолдсонтой холбогдуулан гадаад орон, олон улсын байгууллага, пүүс,хувь хүмүүсээс Засгийн газрын болон Засгийн газрын байгууллагуудын шугамаар хандивласан хийгээд нийслэл хот, бусад аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс тусалсан бараа, материал, мөнгөн хөрөнгийг Улсын байнгын онцгой комиссын "Байгалийн гамшигт нэрвэгдэгсдэд туслах сан"-гаар дамжуулан хуваарилж зориулалтын дагуу зарцуулж байхаар тогтоосугай.


2.Байгалийн гамшигт нэрвэгдэгсдэд туслах сангийн хөрөнгийг гамшиг тохиолдсон аймгуудад улсын нөөцөөс хүргүүлсэн өвс, тэжээл,шатахуун, хүнсний болон өргөн хэрэглээний барааны үнэ, тээврийн хөлсийг төлөх, байгалийн гамшгийн улмаас малгүй болсон буюу мал нь олноор хорогдсон малчдыг малжуулж амьдралын баталгааг нь хангах арга хэмжээнд зарцуулах нь зүйтэй гэж үзсүгэй.


3.Улсын байнгын онцгой комисс (Ч.ПҮРЭВДОРЖ), Сангийн яам (Д.ДАВААСАМБУУ)-нд даалгах нь:


а)малгүй болсон буюу мал нь олноор хорогдсон малчдыг малжуулж амьдралын баталгааг нь хангахад зориулан Баян-хонгор аймагт 89 сая, Завхан аймагт 67 сая, Говь-алтай аймагт 20 сая, бүгд 176 сая төгрөгийг гаргасугай;


б)байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн аймгуудад улсын нөөцөөс тээвэрлэн хүргүүлсэн өвс, тэжээл,шатахуун, хүнсний болон өргөн хэрэглээний барааны үнэ, тээврийн хөлсийг төлж малчдыг өрөөс чөлөөлөхийн хамт нисдэг тэрэг, техникийн цуваа дайчлан ажиллуулсан, хандивын бараа тээврлэн хүргэсний зардлыг нөхөхөд зориулан улсын төсвөөс урьдчилгаагаар болон зээлээр олгосон 100,0 сая төгрөгийн өрийг чөлөөлж, энэхүү зээлээр нөхөгдөөгүй үлдсэн хэсгийг шийдвэрлэх арга хэмжээ авсугай.


4.Байгалийн гамшигт нэрвэгдэж амьдралын баталгаа нь алдагдсан малчдыг малжуулах ажлыг зохион байгуулахдаа тухайн өрхийн ам бүл, урьд нь байсан болон үлдсэн малын тоо, төрөл, сүргийн бүтэц болон орлогыг нь харгалзан үзэж зохистойгоор шийдвэрлэхийг Баянхонгор, Говь-алтай, Завхан аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.


5.Баянхонгор, Говь-алтай, Завхан болон баруун зүгийн зарим аймгаас улсын захиалгаар худалдан авах малыг байгалийн гамшгийн улмаас малгүй болсон буюу мал олноор хорогдсон айл өрхийг малжуулахад зориулж, түүнтэй тэнцэх тооны малыг бусад аймгаас худалдан авах замаар төв, суурин газрын махны хэрэгцээг хангах асуудлыг зохицуулан шийдвэрлэхийг Үндэсний хөгжлийн газар (Ч.УЛААН), Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам (Ц.ӨӨЛД)-нд даалгасугай.


6.Худалдаа, үйлдвэрийн яам (Ц.ЦОГТ)-нд даалгах нь:


а)гадаад орон, олон улсын бусад байгууллагаас байгалийн гамшигт нэрвэгдэгсдэд тусламж болгон ирүүлсэн боловч малчдад шууд хэрэглэгдэхээргүй зарим барааг нийтэд борлуулж, түүнээс орсон орлогыг байгалийн гамшигт нэрвэгдэгсдэд туслахад ашиглуулахаар Улсын байнгын ьонцгой комисст шилжүүлсүгэй;


б)гадаад орон, олон улсын байгууллага, пүүсээс байгалийн гамшит нэрвэгдэгсдэд тусламж болгон Засгийн газрын шугамаар хандивласан бараа, материал, мөнгөн хөрөнгийг энэ тогтоолын 2 дугаар зүйлд дурдсан зориулалтаар үр дүнтэй ашиглах тухай асуудлыг холбогдох орон, олон улсын байгууллага, пүүст танилцуулж, тэдэнтэй хэлэлцээ хийж тохиролцох арга хэмжээ авсугай.


7.Гадаад орон, олон улсын байгууллага, пүүс, хувь хүмүүсээс Засгийн газрын болон Засгийн газрын бус шугамаар хандивласан тусламжийн бараа, материал, валютыг тооцож хүлээн авах Засгийн газрын төлөөлөгчөөр Худалдаа, үйлдвэрийн дэд сайд Б.Мандалсүрэн, тус төлөөлөгчийн орлогчоор Улсын иргэний хамгаалалтын дарга Г.Дамдинсүрэнг томилсугай.


8.Байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн аймаг,сумдад тусламж болгон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс хандивласан мөнгийг 1993 оны 6 дугаар сарын 10-ны дотор тухайн аймаг, сумдад нь хүргүүлэхийг Арилжааны холбогдох банкуудад зөвлөсүгэй.


9.Малчид, тэдэнд туслах үүрэг бүхий аж ахуйн нэгжийг хадлангийн багаж хэрэгсэлтэй болгох, нутаг дэвсгэртээ өвс хадлан бэлтгэх боломжгүй аймаг, сумдад өөр аймаг, сумдын нутгаас хадлангийн талбай олгох, мөн малын хашааны шургааг бэлтгэх зөвшөөрөл өгөх асуудлыг холбогдох аймгийн Засаг дарга нартай хамтран 1993 оны 7 дугаар сарын 5-ны дотор багтаан шийдвэрлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам (Ц.ӨӨЛД), Байгаль орчны яам (З.БАТЖАРГАЛ) нарт даалгасугай.


10.Зарим аймгуудад тохиолдсон байгалийн гамшгаас сургамж авч 1993-1994 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг эртнээс базааж хангах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, хотуудын Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны дарга нарт даалгасугай.


11.Байгалийн гамшигт нэрвэгдэгсдэд хандивласан тусламжийн бараа, мөнгөн хөрөнгийн ашиглалт, хуваарилалт, зарцуулалтыг Баянхонгор, Говь-алтай, Завхан аймагт 1993 оны 6 дугаар сард багтаан шалгаж Засгийн газарт танилуулахыг Хэрэг эрхлэх газар (С.БАНЗРАГЧ)-т даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Монгол Улсын шадар сайд Ч.ПҮРЭВДОРЖ