Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ, ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ,ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам/


1999 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 122Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, 126 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 140 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1.“Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтын, “Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм”-ийг 2 дугаар хавсралтын, “Хөдөлмөрийн улсын хяналтын дүрэм”-ийг 3 дугаар хавсралтын, “Нийгмийн хамгааллын улсын хяналтын дүрэм”-ийг 4 дүгээр хавсралтын /3, 4 дүгээр хавсралтыг 2003 оны 37 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/ ёсоор тус тус баталсугай.


2. Засгийн газрын 1994 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 171 дүгээр тогтоолоор баталсан “Эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм”-д дор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлт оруулсугай:


а/1 дүгээр зүйлд “...хөдөлмөрийн тусгай нөхцөл тогтоох...” гэснийг “...хөдөлмөрийн нөхцөлийг өөрчлөх...” гэж, 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг “Хүн амын нягтрал, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төвлөрөл, эмнэлэг үйлчилгээний материаллаг бааз, нарийн мэргэжлийн эмч нарын хангамж зэрэгтэй уялдуулан суманд эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комисс байгуулан ажиллуулж болно” гэж өөрчлөн найруулах;


б/16 дугаар зүйлийн “в” заалтад “...үйлдвэрлэлийн осол...” гэсний дараа “...хурц хордлого...” гэж нэмэх.


3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 1996 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 92 дугаар тогтоол, “Хөдөлмөрийн улсын хяналтын дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 1995 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 193 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Р.АМАРЖАРГАЛ


Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын үүрэг гүйцэтгэгч С.СОНИН