Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ ТӨРЛИЙН БАРААНД НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХГҮЙ БАЙХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЗАРИМ ТӨРЛИЙН БАРААНД НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХГҮЙ БАЙХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

2001 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2002 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд импортын үрийн буудайнд нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг ногдуулахгүй байсугай.Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Энэ хууль 2001 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             С.ТӨМӨР-ОЧИР