Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2004 оны 9 дугаар сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар тогтоосугай:

1/ Монгол Улсын Ерөнхий сайд;

2/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн  -Монгол Улсын шадар сайд;

3/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн  -Байгаль орчны сайд;

4/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн  - Барилга, хот байгуулалтын сайд;

5/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн  - Батлан хамгаалахын сайд;

            6/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд;

            7/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Гадаад хэргийн сайд;

            8/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Зам тээвэр, аялал жуулчлалын  сайд;

            9/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд;

10/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн  - Сангийн сайд;

            11/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн  - Түлш, эрчим хүчний сайд;

12/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Үйлдвэр, худалдааны сайд;

            13/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд;

            14/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд;

            15/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Эрүүл мэндийн сайд;

            16/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга.

17/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Монгол Улсын сайд;

18/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Монгол Улсын сайд.

/Дээрх 17, 18 дугаар заалтыг 2007 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

Хэвлэх

            2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2004 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                        МОНГОЛ УЛСЫН ИХ                        ХУРЛЫН ДАРГА                                                                Н.ЭНХБАЯР
Хэвлэх