Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2000 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр
Улаанбаатар хот

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар тогтоосугай:

                                1/ Монгол Улсын Ерөнхий сайд;

                                2/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Байгаль орчны сайд;

                                3/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Батлан хамгаалахын сайд;

                                4/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд;

                                5/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Гадаад хэргийн сайд;

                                6/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Дэд бүтцийн сайд;

                                7/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд;

                                8/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Санхүү, эдийн засгийн сайд;

                                9/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Үйлдвэр, худалдааны сайд;

                                10/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Хууль зүй, дотоод хэргийн  сайд;

                                11/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд;

                                12/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Эрүүл мэндийн сайд;

                                13/ Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн -Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга.

Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай 1996 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуулийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

3 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2000 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Л.ЭНЭБИШ