Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАРИМ АЙМАГТ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛ ХҮНДЭРСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ЗАРИМ АЙМАГТ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БАЙДАЛ ХҮНДЭРСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1996 оны 12 сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 288Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн аймгуудад мах бэлтгэлийг нэмэгдүүлж байгааг харгалзан улсын аюулаас хамгаалах нөөцийн махыг борлуулах, 1997 оны эхний улиралд багтаан нөөцийн одоогийн хэмжээг бууруулахгүйгээр орон нутгаас нөхөн бүрдүүлэх арга хэмжээ авахыг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд Л.Нямсамбууд даалгасугай.


2.Өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн аймагт улсын нөөцөөс олгох өвс, тэжээлийн үнийн 50-иас доошгүй хувьд мах, арьс, шир зэрэг түүхий эд оролцуулах замаар малчдад өвс, тэжээлээ авах боломж бүрдүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд Л.Нямсамбуу, холбогдох аймгийн Засаг дарга нарт даалгасугай.


3.Улсын нөөцөд байгаа өвс, тэжээлийг өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн сумын нутагт шилжүүлэн байршуулахад шаардагдах тээврийн зардалд зориулж эхний ээлжинд 200,0 сая төгрөг Улсын төвлөрсөн төсвөөс тооцож олгохыг Сангийн сайд П.Цагаан, Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд Л.Нямсамбууд даалгасугай.


4.Өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн аймаг, сумдад өвс, тэжээл тээвэрлэх, отор нүүдэл хийх, малчдад үйлчлэхэд зориулж шатахууны нөөц бүрдүүлэх зорилгоор 10,0 сая ам. долларын зээлийг Нефть импорт концернд зохих журмын дагуу олгох асуудлыг Монгол банкны ерөнхийлөгч Ж.Үнэнбаттай зохицон шийдвэрлэхийг Сангийн сайд П.Цагаанд даалгасугай.


5.Улсын аюулаас хамгаалах нөөцөд олон жил хадгалж чанар нь муудсан өвс, тэжээлд шинжилгээ хийж, чанарыг харгалзан үнийн зохицуулалт хийхийг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд Л.Нямсамбуу, Сангийн сайд П.Цагаан нарт зөвшөөрсүгэй.


6.Өвөлжилтийн байдал хүндэрсэн аймгуудын 1996 оны төвлөрсөн төсвийн татаасын дутууг эхний ээлжинд санхүүжүүлэх арга хэмжээг холбогдох аймгийн Засаг дарга нартай зохицон авахыг Сангийн сайд П.Цагаанд даалгасугай.


7.Нийлүүлэгч улсад үйлдвэрлэл түр саатсанаас нисэх онгоцны түлшний үлдэгдэл багассаныг харгалзан улсын нөөцөөс 2300 тонн ТС-1 бензин гаргаж зарцуулах, 1997 оны эхний улиралд багтаан нөхөн бүрдүүлэх арга хэмжээ авахыг Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд Л.Нямсамбууд даалгасугай.


8.Улсын нөөцөд өвс, тэжээл нэмж авах боломж, гарах зардлыг тооцож Засгийн газарт оруулж шийдвэрлүүлэхийг Улсын байнгын онцгой комиссын дарга, сайд Д.Дорлигжавт даалгасугай.


9.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгах нь:


а/цас ихтэй сумын малчдыг ойр зэргэлдээ аймаг, сумын удирдлагатай тохиролцон гэрээ, хэлцлийн үндсэн дээр нүүлгэн шилжүүлэх;


б/цаг уурын байдлыг үндэслэн мах бэлтгэлийг зохион байгуулж аймгийн дотоодын болон улсын нөөцөд бэлтгэх;


в/улсын нөөцөөс авах өвс, тэжээлийн үнэд малчдаас мах, арьс, шир зэрэг түүхий эдийг нийлүүлэх ажлыг төвлөрүүлэн зохион байгуулах;


г/орон нутгийн хүсэлтээр байгуулах улсын нөөцийн өвс, тэжээлийн түр цэгүүдийг өөрийн хүч, хөрөнгөөр байгуулах арга хэмжээ авах;


д/цасны байдлаас шалтгаалж авто тээврийн замын баталгаат маршрутыг өөрчлөх тохиолдолд тойруу замын тээврийн зардлын зөрүүгийн эх үүсвэрийг Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд Г.Нямдаваатай зөвшилцөн шийдвэрлэж байх.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХСАЙХАН


Батлан хамгаалахын сайд Д.ДОРЛИГЖАВ


Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд Л.НЯМСАМБУУ