Хэвлэх DOC Татаж авах
ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ (цөм болон цацрагийн ХУБ-чийн)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ (цөм болон цацрагийн ХУБ-чийн)


2009 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 209Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 10.8-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагчийн үнэмлэхийн загварыг 1 дүгээр, тэмдгийн загварыг 2 дугаар, албан шаардлагын загварыг 3 дугаар, дүгнэлтийн загварыг 4 дүгээр, актын загварыг 5 дугаар, торгуулийн хуудасны загварыг 6 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                             С.БАЯР


Монгол Улсын сайд,


Засгийн газрын Хэрэг


эрхлэх газрын дарга                                                              Б.ДОЛГОР