Хэвлэх DOC Татаж авах
ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2000 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 198Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийг 2001 оны 1 дүгээр сард багтаан цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнээс гаргаж, иргэний байгууллага болгон өөрчлөн зохион байгуулсугай.


2. Аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн хэлтэс /газар/-ийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн албаны ажилтан болон Засаг даргын Тамгын газрын иргэний гэр бүлийн бүртгэл, шилжих хөдөлгөөний асуудал хариуцсан ажилтныг орон тоо, төсөв, цалингийн сан, холбогдох үндсэн хөрөнгийн хамт аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хууль зүйн хэлтэст шилжүүлэн ажиллуулсугай.


3. Иргэний бүртгэл, мэдээллийн албыг иргэний байгууллага болгон өөрчлөн зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай:


а/зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй холбогдуулан иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагад ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагч цагдаагийн байгууллагад ажиллах хүсэлт гаргавал түүнийг иргэний бүртгэл, мэдээллийн албанд эрхэлж байсан албан тушаал, цалинг нь бууруулахгүйгээр цагдаагийн байгууллага ажлаар хангах арга хэмжээ авах;


б/цагдаагийн байгууллагад ажиллах хүсэлт гаргасан алба хаагчдад ажил олгох боломжгүй бол тэдгээрийг ажлаас чөлөөлж, Засгийн газрын 1995 оны 218 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын 3 дахь заалтад заасан төрийн захиргааны албан хаагчтай адилтган үзэж 6 сар хүртэл албан тушаалын цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагаас олгох;


в/иргэний бүртгэл, мэдээллийн байгууллагад байцаагч, мэргэжилтэн, түүнээс дээш албан тушаал эрхэлж байгаад энгийн болж шилжин ажиллах хүсэлт гаргасан цагдаагийн офицерыг Улсын Их Хурлын 1995 оны 73 дугаар тогтоолын дагуу төрийн захиргааны албан хаагчийн ангилал, зэрэглэлд хамааруулах;


г/цагдаагийн алба хаагчаар тасралтгүй 22, түүнээс дээш жил ажилласан боловч цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох хугацаа нь болоогүй, цэргийн жинхэнэ алба хаах насны дээд хязгаарт хүрээгүй алба хаагч иргэний бүртгэл, мэдээллийн албанд үргэлжлүүлэн ажиллах хүсэлт гаргавал түүнийг цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох нас хүртэл нь уг албанд үргэлжлүүлэн ажиллуулж энэ хугацаанд төрийн тусгай албан хаагчтай адилтган үзэж байх;


д/иргэний бүртгэл, мэдээллийн албанд ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагч нь “Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль”-ийн 8 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт зааснаар цэргийн алба хаасны, эсхүл цэргийн алба хаасны тэтгэврийг хувь тэнцүүлэн тогтоолгож энгийн албан тушаал эрхлэх хүсэлт гаргавал түүнийг цаашид ажиллах боломжтой эсэхийг харгалзан шийдвэрлэж өгөх;


е/иргэний бүртгэл, мэдээллийн алба нь иргэний байгууллага болон өөрчлөн зохион байгуулагдах явцад орон тоо, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр халагдсан төрийн албан хаагчид “Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль”-ийн 19 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг, “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 1995 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдрийн 1 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн зохих тэтгэмжийг олгох.


4. Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдоржид үүрэг болгосугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ