Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЛ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

МАЛ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1992 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 109Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.1991 онд батлагдсан "Мичин жил" хөтөлбөрийн хүрээнд 1992/1993 онд хэрэгжүүлэх ажлыг зуншлагын байдалтай уялдуулан тодотгож шуурхай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Хөдөө аж ахуйн яам, орон нутгийн Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргаадад даалгасугай.


2.Гантай нутагт байгаа хүн, малыг усаар хангахад онцгой анхаарч худаг гаргах, хуучин худгийг сэргээн засварлах, гүн өрмийн худгийн сэлбэг олж нийлүүлж, засвар үйлчилгээ хийж, ажилд оруулахыг Хөдөө аж ахуйн яам, Худалдаа, үйлдвэрийн яам, аймаг, хотын Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргаанд даалгасугай.


3.Орон нутгийн хямд төсөр материал ашиглах малчин өрх бүрийг дулаан хашаа хороогоор хангах ажлыг зохион байгуулахыг аймаг, хотын Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргаанд, хашаа хороо барихад шаардагдах мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгохыг Байгаль орчны хяналтын улсын хороонд тус тус даалгасугай.


4.Орон нутагтаа өвс бэлтгэх боломжгүй аймаг, сумдад хадлангийн талбай хуваарилж ашиглуулах, отор нүүдэл хийх нутгийг шуурхай шийдвэрлэж байх, улсын отрын нөөц нутгийн бэлтгэлийг хангуулж, мал оруулж өвөлжүүлж, хаваржуулах ажлыг зохицуулахыг Хөдөө аж ахуйн яам, Байгаль орчны хяналтын улсын хороо,холбогдох аймгийн гүйцэтгэх захиргаанд даалгасугай.


5.Гантай болон отроор өвөлжих нутгийн гүн өрмийн худгийг ажиллуулах, мал сүргийг алс хол нүүлгэн шилжүүлэхэд шаардагдах шатахууны нөөц бий болгон ажиллахыг Нефть импорт концернд даалгасугай.


6.Аймаг, хотын Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргаанд даалгах нь:


а/өөрийн нутгаас хадлан бэлтгэх боломжгүй аймаг, сумдад хадлангийн талбайг энэ жилийн хувьд үнэ төлбөргүй ашиглуулсугай;


б/гантай болон гандуу байгаа сумдын мал сүргийг зуншлага сайтай нутагт шилжүүлэх, оторлох, бүх төрлийн эрх, сувай малыг алсын оторт гаргах арга хэмжээ авсугай;


в/өвс хадлан бэлтгэх талбайг холбогдох газруудтай 7 дугаар сард тохиролцож сум, аж ахуйн нэгжүүдээр гэрээ хийлгэн ажиллуулсугай;


г/тариа ногоо, төмсний талбайгаас цэвэрлэгдсэн болон намар талбай захлахад гарсан хог ургамлыг хатааж тэжээлд зориулан нөөцлөх ажлыг зохион байгуулахын зэрэгцээ мал бүхий иргэдээр гар тэжээл бэлтгүүлэх хөдөлгөөн өрнүүлэх. Аймаг, сум бүр өөрийн бэлчээрийн даацыг тодорхойлж цаг агаар, зуншлага, өвөлжилтийн байдалтай уялдуулан энэ онд байх малын тоог урьдчилан тооцсоны үндсэн дээр мал сүрэгт үзлэг заазлалтыг чанартай хийж өвчин эмгэгтэй, тарга хүч муутай малыг эртнээс тэжээж тэнхрүүлэн онд нь багтаан маханд нядлах арга хэмжээ авсугай.


7.1992/1993 оны мал өвөлжүүлэх, хаваржуулах аймаг, сумын штабыг тэдгээрийн дарга нараар ахлуулан байгуулж цаг агаарын байдал, өвс, тэжээл, шатахууны нөөц, авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг 15 хоног тутам гаргаж Хөдөө аж ахуйн яаманд мэдээлж байхыг даалгасугай.


Монгол улсын Засгийн газрын


Тэргүүн шадар сайд Д.ГАНБОЛД


Хөдөө аж ахуйн сайд Д.РАДНААРАГЧАА