Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН АЛБА (УҮГ)-НЫ ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

МАЛ ЭМНЭЛЭГ, ҮРЖЛИЙН АЛБА (УҮГ)-НЫ ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ БИЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


1998 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 6Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт мал эмнэлэг, үржлийн албадыг бэхжүүлэх, малын эм бэлдмэлийг малчдад хүргэх сүлжээ бий болгох талаар тавьсан зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Сум, дүүрэгт шинээр байгуулагдах мал эмнэлэг, үржлийн алба (УҮГ)-ны эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг 165,6 сая төгрөгөөр баталсугай.


2.Сангийн сайд П.Цагаан, Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд Л.Нямсамбуу нарт даалгах нь:


а/эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг Европын холбооны тусламжаар байгуулагдсан “Малын эмийн эргэлтийн сан”-гийн эм бэлдмэл, Голландын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар нийлүүлэгдсэн ивомикийн нөөцөөс тус тус бүрдүүлсүгэй;


б/”Малын эмийн эргэлтийн сан бүрдүүлж, зарцуулах журам”-ыг 1998 оны 1 дүгээр сард багтаан баталж мөрдүүлсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд М.ЭНХСАЙХАН


Хөдөө аж ахуй,үйлдвэрийн сайд Л.НЯМСАМБУУ


Сангийн сайд П.ЦАГААН