Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЦАГИЙН БАЙДАЛТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

МАЛЫН ГОЦ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЦАГИЙН БАЙДАЛТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2001 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 101Улсын мал эмнэлгийн болон хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн улсын хяналтын байгууллагын мэргэжилтнүүдийн гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :


1. Дорнод аймгийн бүх сумын болон Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан, Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн Норовлин сумын хийгээд Нийслэлийн Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргийн зарим хорооны нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний хамгаалалтын албадыг иргэний хамгаалалтын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлж, хорио цээрийн хязгаарлалтын дэглэмээр ажиллуулж байгааг 2001 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн цуцалсугай.


2. Малын гоц халдварт өвчний голомттой байсан газруудаас бусад малд халдвар тархаахгүй байх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг мэргэжлийн байгууллагын хяналтын дор зохион байгуулан хэрэгжүүлэхийг Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн Засаг дарга Д.Одбаяр, Т.Дашсүрэн, Ч.Эрдэнэбаатар, нийслэлийн Засаг дарга М.Энхболд нарт үүрэг болгосугай.


3. "Гоц халдварт А010 өвчний голомтод устгасан малын нөхөх олговрын жишиг үнэ"-ийг хавсралт ёсоор тогтоосугай.


4. Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зориулан Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймагт зарцуулсан нийт зардлын 20 хувийг тухайн аймгийн, нийслэлд зарцуулсан нийт зардлын 25 хувийг нийслэлийн төсвөөс тус тус гаргасугай.


5. Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулсан зардлын зөрүү болон малын нөхөх олговорт зориулан Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 426,0 (дөрвөн зуун хорин зургаа) сая хүртэл төгрөгийг дор дурдсан байдлаар гаргахыг Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаанд зөвшөөрсүгэй:


а/малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд орон нутгаас гарсан зардлыг нөхөхөд зориулан Дорнод аймагт 3,0 сая хүртэл, Сүхбаатар аймагт 57,0 сая хүртэл, Хэнтий аймагт 17,2 сая хүртэл, нийслэлд 199,1 сая хүртэл төгрөг;


б/улсын нөөцөөс гаргасан бараа, материалыг нөхөн бүрдүүлэхэд зориулан 26,7 сая төгрөг;


в/төсвөөс нь гарсан зардлыг буцаан төлөхөд зориулан Улсын иргэний хамгаалалтын газарт 38,5 сая төгрөг, Улсын мал эмнэлгийн газарт 8,1 сая төгрөг;


г/малын гоц халдварт өвчний голомтод устгасан малын нөхөх олговорт зориулан Дорнод аймагт 27652,0 мянга, Сүхбаатар аймагт 50008,0 мянга, Хэнтий аймагт 10469,0 мянга, нийслэлд 8151,0 мянган төгрөг.


6. Батлан хамгаалахын сайд, Улсын байнгын онцгой комиссын дарга Ж.Гүррагчаа, Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаан нарт даалгах нь:


а/малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зориулан Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймаг болон нийслэлд зарцуулсан зардлыг нарийвчлан шалгасны үндсэн дээр зөрүүг гүйцэтгэлээр нь тооцон санхүүжүүлсүгэй;


б/малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд зориулан Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймаг болон нийслэлд төсвөөс гарсан хөрөнгийн зарцуулсан байдалд Төрийн хянан шалгах хороогоор хяналт шинжилгээ хийлгэж дүгнэлт гаргуулах арга хэмжээ авсугай.


7.Устгасан малын нөхөх олговрыг олгох арга, хэлбэрийг тухайн малчинтай зохицуулан шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авахыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргал, Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн Засаг дарга Д.Одбаяр, Т.Дашсүрэн, Ч.Эрдэнэбаатар, Нийслэлийн Засаг дарга М.Энхболд нарт тус тус даалгасугай.


8. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Засгийн газрын дор дурдсан тогтоол, тогтоолын заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай:


а/"Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжүүлэх тухай" Засгийн газрын 2001 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 31 дүгээр тогтоолын 13 дугаар зүйл;


б/"Гоц халдварт өвчний цагийн байдалтай уялдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2001 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 42 дугаар тогтоол;


в/"Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжүүлэх тухай" Засгийн газрын 2001 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 55 дугаар тогтоолын 2-5 дугаар зүйл;


г/"Малын гоц халдварт өвчний цагийн байдал, түүнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2001 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 77 дугаар тогтоолын 1-3 дугаар зүйл, 5 дугаар зүйлийн "а" заалт.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Батлан хамгаалахын сайд Ж.ГҮРРАГЧАА