Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2003 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2002 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2003 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын 2003 оны төсвийн орлогын нийт дүн, нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай. Yүнд:

1.1.ОРЛОГО БYГД 455.737.865.6

                 1.1.1.Албан татварын орлого 343.317.054.4
  1.1.1.а орлогын албан татвар 64.174.097.5
  1.1.1.б. нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 113.327.680.0
  1.1.1.в. онцгой албан татвар 59.238.400.0
  1.1.1.г. автобензин, дизелийн түлшний албан татвар 5.789.400.0
  1.1.1.д. гаалийн албан татвар 26.643.200.0
  1.1.1.е. бусад албан татвар 16.091.507.7
  1.1.1.ж. нийгмийн даатгалын шимтгэл 58.052.769.2
                 1.1.2.Татварын бус орлого 104.220.811.2
  1.1.2.а. хувьцааны ногдол ашиг 5.752.036.0
  1.1.2.б бусад орлого 12.421.170.0
  1.1.2.в. түрээсийн орлого 8.850.000.0
  1.1.2.г. газрын тосны орлого 660.000.0
  1.1.2.д. төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 59.037.605.2
  1.1.2.е. навигац /өнгөрөлт/-ийн орлого 12.500.000.0
  1.1.2.ж. Монголбанкнаас орох орлого 5.000.000.0
                1.1.3.Гадаад тусламжийн орлого 8.200.000.0
2 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2003 оны төсвийн зарлагын нийт дүн, үүний дотор цалин, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, төсөв захирагчдын төсвийн багц, тэтгэврийн даатгалын санд өгөх татаасын дээд хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

           2.1.ЗАРЛАГА-БYГД 558.198.727.8
  2.1.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн төсөв 796.550.5
  2.1.2.Монгол Улсын Их Хурлын төсөв 2.543.208.5
  2.1.3.Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн төсөв 66.206.1
  2.1.4.Улсын Дээд шүүхийн төсөв 167.709.0
  2.1.5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсөв 227.014.5
  2.1.6.Орон нутгийн шүүхийн төсөв 1.806.989.0
  2.1.7.Прокурорын байгууллагын төсөв 1.670.527.1
  2.1.8.Yндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн төсөв 54.189.7
  2.1.9.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсөв 139.756.0
  2.1.10.Тагнуулын ерөнхий газрын төсөв 2.881.045.8
  2.1.11.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын төсөв 12.865.520.4
  2.1.12.Гадаад хэргийн сайдын төсвийн багц 8.020.157.7
  2.1.13.Санхүү, эдийн засгийн сайдын төсвийн багц 123.555.938.9
  2.1.14.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын төсвийн багц 40.934.040.6
  2.1.15.Байгаль орчны сайдын төсвийн багц 4.280.421.0
  2.1.16.Батлан хамгаалахын сайдын төсвийн багц 18.186.771.1
  2.1.17.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын төсвийн багц 126.863.406.4
  2.1.18.Дэд бүтцийн сайдын төсвийн багц 46.769.366.8
  2.1.19.Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын төсвийн багц  114.667.160.8
  2.1.20.Yйлдвэр, худалдааны сайдын төсвийн багц 2.290.673.2
  2.1.21.Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын төсвийн багц 11.260.608.8
  2.1.22.Эрүүл мэндийн сайдын төсвийн багц 62.299.687.4
  2.1.23.Төрийн захиргааны албаны зөвлөлийн төсөв 121.417.3
  2.1.24.Сонгуулийн ерөнхий хорооны төсөв 43.552.0
  2.1.25.Хүний эрхийн үндэсний комиссын төсөв 70.777.1
  2.1.26.Төрийн хянан шалгах хорооны төсөв 581.478.6
  2.1.27.Yнэт цаасны хорооны төсөв 75.561.6
  2.1.28.Yндэсний статистикийн газрын төсөв 431.782.2
  2.1.29.Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын төсөв 2.181.980.4
  2.1.30.Улс төрийн талаар хэлмэгдэгсдийн судалгааны төвийн төсөв 26.844.0
       
  2.2.1.Цалингийн сан 109.108.407.9
  2.2.2.Тэтгэврийн даатгалын санд өгөх татаас 24.422.288.0
  2.2.3.Хөрөнгө оруулалт

Yүнээс:  -шинээр эхлэх барилга объектын нийт төсөвт өртөг Yүний дотор: 2003 онд санхүүжүүлэх объектын төсөвт өртөг

37.046.000.0

15.531.200.0

6.415.200.0

3 дугаар зүйл.Улсын төсвөөс аймгуудын төсөвт олгох санхүүжилтийн дээд хэмжээг дор дурдсанаар тогтоосугай:

           3.1.ДYН 3.090.795.4
  3.1.1.Архангай 71.189.6
  3.1.2.Баян-Өлгий 173.877.9
  3.1.3.Баянхонгор 380.658.9
  3.1.4.Булган 73.707.3
  3.1.5.Говь-Алтай 433.835.4
  3.1.6.Дорноговь 0.0
  3.1.7.Дундговь 207.756.3
  3.1.8.Завхан 224.698.7
  3.1.9.Өвөрхангай 315.600.7
  3.1.10.Өмнөговь 157.936.5
  3.1.11.Сүхбаатар 248.462.6
  3.1.12.Сэлэнгэ 0.0
  3.1.13.Төв 107.109.4
  3.1.14.Увс 344.437.8
  3.1.15.Ховд 78.184.6
  3.1.16.Хөвсгөл 129.619.0
  3.1.17.Хэнтий 62.041.3
  3.1.18.Говь-Сүмбэр 81.679.4
4 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэлийн төсвөөс Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар тогтоосугай.

           4.1.ДYН 14.907.872.0
  4.1.1.Дорнод 68.896.8
  4.1.2.Дархан-Уул 582.746.9
  4.1.3.Улаанбаатар 11.529.140.3
  4.1.4.Орхон 2.729.088.0
5 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2003 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                              С.ТӨМӨР-ОЧИР