Хэвлэх DOC Татаж авах
МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ НЭМЭЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

МАЛ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ НЭМЭЛТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2009 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 296Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Гантай болон гандуу байгаа аймгуудын улсын нөөцийн цэг, салбарт нэмж байршуулах өвс, тэжээлийн хэмжээ болон түүнийг тээвэрлэх зардлыг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталж, түүнд шаардагдах 393.8 (гурван зуун ерэн гурван сая найман зуун мянган) сая төгрөгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг Сангийн сайд С.Баярцогтод зөвшөөрсүгэй.


2. Бусад аймаг, сумын нутагт отроор өвөлжиж байгаа малчдад үзүүлэх эрүүл мэнд, нийгмийн бусад нэмэлт үйлчилгээнд зориулан Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 25.0 (хорин таван) сая төгрөг, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 30.0 (гучин) сая төгрөг, Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 20.0 (хорин) сая төгрөг, Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 30.0 (гучин) сая төгрөг, Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 60.0 (жаран) сая төгрөг, Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 25.0 (хорин таван) сая төгрөг, Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 18.0 (арван найман) сая төгрөг, нийт 208.0 (хоёр зуун найман сая) сая төгрөгийг Засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг Сангийн сайд С.Баярцогтод зөвшөөрсүгэй.


3. Аймаг, сум дундын отрын нөөц газарт шинээр гаргах болон сэргээн засварлах худгийн тоог 2 дугаар хавсралт ёсоор баталж, түүнд шаардагдах 149.4 (нэг зуун дөчин есөн сая дөрвөн зуун мянган) сая төгрөгийг 2009 оны төсвийн багцаасаа зохицуулан санхүүжүүлэхийг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Т.Бадамжунайд зөвшөөрсүгэй.


4. Дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболдод даалгасугай:


а) Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Говь-Алтай аймгийн Төгрөг, Эрдэнэ, Баян-Уул, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо, Номгон, Увс аймгийн Бөхмөрөн суманд улсын нөөцийн түр цэг байгуулан өвс, тэжээл татан байршуулж, түүнийг хадгалах, хамгаалахтай холбогдон гарах зардлыг холбогдох аймгийн Засаг даргатай хамтран орон нутагт нь зохицуулан шийдвэрлэх арга хэмжээ авсугай;


б) энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад заасан улсын нөөцийн цэг, салбар болон шинээр байгуулах түр цэгт өвс, тэжээл байршуулах ажлыг зам, даваа цасанд хаагдахаас өмнө зохион байгуулан, өвс, тэжээлийг улсын нөөцөд бэлтгэсэн үнээр нь малчид, иргэдэд худалдан борлуулах арга хэмжээ авсугай.


5. Гантай болон гандуу байгаа аймгууд, холбогдох яамнаас ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан тусгай хамгаалалттай болон хилийн зурвас газарт мал өвөлжүүлж, хаваржуулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Л.Гансүх, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж нарт даалгасугай.


6. Говийн бүсийн аймгуудад цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх арга хэмжээг жил бүрийн 3 дугаар сарын 15-наас 10 дугаар сарын 15-ны хооронд зохион байгуулж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Л.Гансүхэд үүрэг болгосугай.


7. Мал өвөлжүүлж, хаваржуулах талаар дараахь арга хэмжээ авахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Т.Бадамжунайд даалгасугай:


а) бэлчээрийн даац хүрэлцээгүй байгаа аймгуудаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу бэлчээрийн гарц сайтай аймаг, сумд болон аймаг дундын отрын бүс нутаг, тусгай хамгаалалттай газар, хилийн зурваст мал өвөлжүүлж, хаваржуулах төлөвлөгөө, зураглалыг холбогдох яам, Засгийн газрын агентлаг, аймгийн Засаг дарга нартай хамтран гаргаж, зохион байгуулан хяналт тавьж ажилласугай;


б) мал, мах бэлтгэх төвлөрсөн болон хээрийн цэг ажиллуулж, чанар, стандартад нийцсэн мах бэлтгэх, махыг дотоод болон гадаад зах зээлд борлуулах аж ахуйн нэгж, иргэдийг дэмжих арга хэмжээг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулсугай;


в) гадаад орнуудтай мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах гэрээ байгуулах бэлтгэлийг холбогдох яам, Засгийн газрын агентлагийн удирдлагатай хамтран хэрэгжүүлсүгэй.


8. Дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай:


а) өөрийн болон бусад аймгийн нутаг дэвсгэрт мал өвөлжүүлж, хаваржуулах арга хэмжээг холбогдох аймаг, сумын удирдлагатай гэрээний үндсэн дээр зохион байгуулж, малчид олноор нүүн нутаглаж байгаа газарт отрын штаб байгуулж ажиллуулан, малчдад хүн, мал эмнэлэг, төрийн бусад үйлчилгээг шуурхай хүргэх болон цаг агаарын сэрэмжлүүлэг, мэдээллээр тухай бүр хангаж ажилласугай;


б) өвс, тэжээлийн хүрэлцээтэй аймаг болон орон нутгийн дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг нэмж бүрдүүлэх, өвс, тэжээлийг малчдад худалдан борлуулах арга хэмжээ авсугай.


9. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцон биелэлтийг сар бүр Засгийн газарт танилцуулж байхыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Т.Бадамжунайд үүрэг болгосугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд               С.БАЯР


Хүнс,хөдөө аж ахуй,хөнгөн 


     үйлдвэрийн сайд                               Т.БАДАМЖУНАЙ


Сангийн сайд                                       С.БАЯРЦОГТ