Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН 2006 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2005 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр
Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН 2006 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилго

Энэ хуулийн зорилго нь Монгол Улсын төсөвт 2006 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлого, зарлагын  хэмжээ, орлого төвлөрүүлэх байгууллага, орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг тогтоох, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад төсөв зарцуулах эрх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Хэвлэх

2 дугаар зүйл. Монгол Улсын 2006 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж

Монгол Улсын 2006 оны төсвийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн тухай хууль, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль болон энэ хууль, тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
Хэвлэх


ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
Монгол Улсын 2006 оны төсвийн орлого, зарлага

З дугаар зүйл. Монгол Улсын төсөвт 2006  оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх  төсвийн орлогын доод хэмжээг 1,051,601,332.8 мянган төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2006 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ Хэвлэх

4 дүгээр зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2006 оны төсвийн  жилд зарцуулах төсвийн зарлагын дээд хэмжээг 1,161,197,115.3 мянган төгрөгөөр баталсугай.

/Энэ зүйлд 2006 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/ Хэвлэх

5 дугаар зүйл. 2006 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, тэдгээрийн харьяа байгууллагуудаас Монгол Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын дүнг дор дурдсанаар тогтоосугай:

/мянган төгрөгөөр/

5.1.Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                      19,397,302.0
  5.1.1.Төрийн өмчийн хороо 13,766,000.0
  5.1.2.Мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн төв 3,731,108.2
  5.1.3.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,900,193.8
5.2.Монгол Улсын Шадар сайд 1,879,255.4
  5.2.1.Оюуны өмчийн газар 11,010.3
  5.2.2.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,868,245.1
5.3.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар 891,243.8
  5.3.1. харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 891,243.8
5.4.Гадаад хэргийн сайд 10,563,640.5
  5.4.1.Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 6,739,665.9
  5.4.2.Дипломат байгууллагын үйлчилгээ, аж ахуйн газар 1,000,000.0
  5.4.3.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 2,823,974.6
5.5.Сангийн сайд 824,515,431.8
  5.5.1.Yндэсний татварын ерөнхий газар 498,476,411.2
  5.5.2.Улсын гаалийн ерөнхий газар 312,197,100.0
  5.5.3.Төрийн сан 13,624,480.7
  5.5.4.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 217,439.9
5.6.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 3,203,327.7
  5.6.1.Иргэний бүртгэл мэдээллийн төв 662,493.8
  5.6.2.Гадаадын иргэний харьяатын асуудал эрхлэх алба 216,707.3
  5.6.3.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 2,324,126.6
5.7.Байгаль орчны сайд 3,287,754.6
  5.7.1.Байгаль орчныг хамгаалах алба 2,539,796.4
  5.7.2.Усны хэмнэлтийн төв 229,318.8
  5.7.3.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 518,639.4
5.8.Батлан хамгаалахын сайд 941,383.5
  5.8.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 941,383.5
5.9.Барилга, хот байгуулалтын сайд 3,046,532.4
  5.9.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 3,046,532.4
5.10.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 33,150,845.3
  5.10.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 33,150,845.3
5.11.Зам тээвэр, аялал жуулчлалын сайд 54,199,646.6
  5.11.1.Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 25,051,839.9
  5.11.2.Улаанбаатар төмөр зам 597,500.0
  5.11.3.Төмөр замын Хэрэг эрхлэх газар 428,000.0
  5.11.4.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 28,122,306.7
5.12.Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 164,930,297.5
  5.12.1.Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 160,047,592.5
  5.12.2.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 4,882,705.0
5.13.Түлш, эрчим, хүчний сайд 560,666.7
  5.13.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 560,666.7
5.14.Yйлдвэр, худалдааны сайд 16,146,568.0
  5.14.1.Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газар 15,038,717.1
  5.14.2.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,107,850.9
5.15.Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд 166,067.7
  5.15.1. харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 166,067.7
5.16.Эрүүл мэндийн сайд 3,853,753.7
  5.16.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 3,853,753.7
5.17.Улсын мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд 1,586,841.1
  5.17.1.Улсын мэргэжлийн хяналтын газар 1,000,000.0
  5.17.2.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 586,841.1
5.18.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн сайд 88,080.0
  5.18.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 88,080.0
5.19.Yндэсний статистикийн газрын дарга 4,340.0
  5.19.1. харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 4,340.0
5.20.Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 110,000.0
  5.20.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 110,000.0
5.21.Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз 1,214,225.1
  5.21.1.харьяалагдах төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлого 1,214,225.1”
     
/Дээрх 5 дугаар зүйлийг 2006 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

6 дугаар зүйл. Монгол Улсын төсвөөс 2006 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:

/мянган төгрөгөөр/

6.1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 1,079,489.4
6.2.Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий       нарийн бичгийн дарга 4,786,183.2
6.3.Монгол Улсын Yндсэн хуулийн цэцийн дарга 143,173.7
6.4.Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 352,071.1
6.5.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга 3,789,367.3
6.6.Улсын ерөнхий прокурор 2,759,401.0
6.7.Yндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн       бичгийн дарга 95,187.8
6.8.Монгол Улсын Ерөнхий сайд 16,391,911.9
6.9.Монгол Улсын Шадар сайд 12,056,895.3
6.10.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 19,720,244.1
6.11.Гадаад хэргийн сайд 13,222,622.0
6.12.Сангийн сайд 273,720,260.5
6.13.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 59,523,754.0
6.14.Байгаль орчны сайд 7,524,951.1
6.15.Б атлан хамгаалахын сайд 27,433,095.9
6.16.Барилга, хот байгуулалтын сайд 8,149,221.8
6.17.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд 204,967,557.3
6.18.Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайд 111,940,742.4
6.19.Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд 256,780,229.1
6.20.Түлш, эрчим хүчний сайд 39,212,691.4
6.21.Yйлдвэр, худалдааны сайд 5,889,317.5
6.22.Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд 14,190,754.6
6.23.Эрүүл мэндийн сайд 103,138,025.6
6.24.Улсын мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн сайд 5,694,178.3
6.25.Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн сайд 15,067,608.0
6.26.Төрийн албаны зөвлөлийн дарга 175,695.6
6.27.Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга 77,291.9
6.28.Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга 94,518.7
6.29.Yндэсний ерөнхий аудитор 221,143.2
6.30.Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга 332,427.5
6.31.Yндэсний статитикийн газрын дарга 1,003,263.5
6.32.Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын         комиссын дарга 392,987.5
6.33.Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевиз 5,218,527.2
6.34.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 5,500,000.0”
/Дээрх 6 дугаар зүйлийг 2006 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

7 дугаар зүйл. 2006 оны төсвийн жилд дотоод эх үүсвэрээс хийх нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 132,840,400.0 мянган төгрөгөөр, гадаад эх үүсвэрээр гүйцэтгэх автозамын байгууламжийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 43,316,842.5 мянган төгрөгөөр баталсугай.

/Дээрх 7 дугаар зүйлийг 2006 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
Хэвлэх


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн төсвөөс татан төвлөрүүлэх орлого

8 дугаар зүйл. 2006 оны төсвийн жилд Монгол Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг дор дурдсанаар баталсугай:

/мянган төгрөгөөр/

       Нийт дүн 7,185,689.0
8.1.Архангай 375,908.3
8.2.Баян-Өлгий 352,369.1
8.3.Баянхонгор 680,178.9
8.4.Говь-Алтай 965,588.8
8.5.Дорнод 89,756.8
8.6.Дундговь 553,414.2
8.7.Завхан 760,820.1
8.8.Өвөрхангай 532,909.4
8.9.Сэлэнгэ 138,978.6
8.10.Төв 530,093.8
8.11.Увс 776,919.0
8.12.Ховд 535,849.4
8.13.Хөвсгөл 264,082.2
8.14.Хэнтий 548,335.6
8.15.Говь-Сүмбэр 80,484.8”
/Дээрх 8 дугаар зүйлийг 2006 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх

9 дүгээр зүйл. Аймаг, нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

/мянган төгрөгөөр/

       Нийт дүн 25,290,162.9
9.1.Булган 667,922.2
9.2.Дорноговь 445,773.6
9.3.Өмнөговь  1,906,789.4
9.4.Дархан-Уул 552,932.2
9.5.Улаанбаатар 14,176,971.3
9.6.Орхон 7,539,774.2”
/Дээрх 9 дүгээр зүйлийг 2006 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

Хэвлэх


ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Бусад зүйл

10 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2006 оны 01 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Ц.НЯМДОРЖ