Хэвлэх DOC Татаж авах
ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛИЙГ ХАНГАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2000 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 125Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаанд даалгах нь:


а/сүүлийн хоёр жил дараалан гантай байгаа аймгуудын хүсэлтийг харгалзан улсын нөөцийн өвс, тэжээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах 452.0 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг хянан шийдвэрлэсүгэй;


б/аймгийн Засаг даргын дэргэд аюулаас хамгаалах өвс, тэжээлийн нөөц бий болгоход зориулж Дорноговь аймагт 30.0 сая төгрөг, Өмнөговь аймагт 40.0 сая төгрөгийн эх үүсвэр гаргах асуудлыг боловсруулж шийдвэрлүүлсүгэй.


2.Өвөлжөөний болон отрын нутагт уст цэг шинээр гаргах, засварлахад шаардагдах 142.0 сая төгрөгийг төсвийн тодотголд тусгахыг Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргал, Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаан нарт даалгасугай.


3.Аймаг дундын отрын нөөц нутаг болох Хэнтий аймгийн Хэрлэнбаян-улаан хүрэх зам дахь Хэрлэн голын Хөмүүлтэйн гүүрийг 9 дүгээр сард багтаан замын сангийн хөрөнгөөс санхүүжүүлж засварлахыг Дэд бүтцийн сайд Б.Жигжидэд даалгасугай.


4.Хилийн зурваст хадлан бэлтгэх, мал оторлох, өвөлжих асуудлыг зохицуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, дархан цаазат газруудаас хадлангийн газар ашиглах зөвшөөрөл олгохыг Байгаль орчны сайд У.Барсболд нарт тус тус даалгасугай.


5.Хадлан тэжээл бэлтгэх, ургац хураах, алсын отор хийх зэрэг хөдөө аж ахуйн ажилд шаардагдах түлш, шатахуунаар саадгүй хангах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Үйлдвэр, худалдааны сайд Ч.Ганзоригт даалгасугай.


6.Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.Насанжаргалд даалгах нь:


а/мал аж ахуйн өвлийн бэлтгэл хангах ажлыг тодорхой төлөвлөгөөний үндсэн дээр хэрэгжүүлсүгэй;


б/өвс, хадлан тэжээлийн улсын нөөцийг бүрдүүлж, болзошгүй байгалийн гамшгийн үед мал сүргийг хамгаалах тогтолцоо, гамшгийн тусламжийн сүлжээ бий болгох асуудлыг энэ онд багтаан боловсруулж Засгийн газарт оруулсугай;


в/мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг сайтар хангах, өөр аймаг, сумдад отроор өвөлжих малчдын нутаг бэлчээрийг зохицуулах арга хэмжээг аймгийн Засаг дарга нартай хамтран авсугай.


7.Томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн улсын төсөвт төлөх татвар, өр болон аж ахуй хоорондын өрийн сүлжээг барагдуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.Улаан, Дэд бүтцийн сайд Б.Жигжид нарт даалгасугай.


8.Дэд бүтцийн сайд Б.Жигжидэд даалгах нь:


а/төвийн бүсийн нүүрсний уурхайнууд, эрчим хүчний байгууллагуудын хооронд үүссэн өрийн сүлжээг багасгах, эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн үр ашгийг дээшлүүлэх, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэхийн тулд тус салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, хариуцлагыг сайжруулах арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлсүгэй;


б/цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээг өвлийн ачаалалд бэлтгэн засварлаж дуусгах, түлш нөөцлөх, цахилгаан, дулааныг хэмнэлттэй зарцуулах зэрэг зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авсугай.


9.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгах нь:


а/малчдаар өвс, тэжээл бэлтгүүлэх, хашаа хороо, уст цэгийг засварлуулах ажлыг зохион байгуулж, аймгийн өвс, тэжээлийн нөөц бий болгох, малын өвчнөөс сэргийлэх, бууц, бэлчээрийг ариутгах, халдваргүйжүүлэх, малчдын өвөлжөөний хуваарь гаргах, отроор өвөлжих малчид, малын тоог тогтоон малыг алсын оторт эрт гаргах зэрэг мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах арга хэмжээг 10 дугаар сарын 1-ний дотор хэрэгжүүлсүгэй;


б/нүүрс, эрчим хүч хэрэглэгч иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас авах авлагыг 9 дүгээр сарын 15-ны дотор барагдуулах ажил зохион байгуулж, өвлийн бэлтгэлийг энэ хугацаанд хангуулж Засгийн газарт мэдээлсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.ЭНХБАЯР


Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Д.НАСАНЖАРГАЛ


Санхүү, эдийн засгийн сайд Ч.УЛААН


Дэд бүтцийн сайд Б.ЖИГЖИД