Хэвлэх DOC Татаж авах
СУРГАЛТ, СЕМИНАРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

СУРГАЛТ, СЕМИНАРЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ


2008 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 32Төв, орон нутгийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, аймаг, нийслэлийн удирдах ажилтнуудыг сургалт, семинарт оролцуулах ажлыг журамлан төсвийн хөрөнгийг хэмнэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Засгийн газрын гишүүдэд дараахь арга хэмжээ авч ажиллахыг үүрэг болгосугай:


а/ аймаг, нийслэлийн удирдлага, Засаг даргын Тамгын газар болон Засаг даргын дэргэдэх байгууллагын ажилтныг оролцуулан зохион байгуулах семинар, сургалтын талаархи саналаа /тухайн арга хэмжээнд оролцох хүний тоо, хугацаа, санхүүжүүлэх эх үүсвэр зэргийг тодорхой тусгасан/ эрхэлсэн салбарынхаа хүрээнд гарган жил бүрийн 6, 12 дугаар сард багтаан Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт ирүүлж байх;


б/ орон нутгийн байгууллагын ажилтныг заавал нийслэлд дуудахгүйгээр мэдээллийн технологийн дэвшил /телефон, теле, онлайн, зайны зэрэг/-ийг өргөн ашиглаж, зардал хэмнэх чиглэлийг баримтлан ажиллах.


2. Дараахь арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Б.Долгорт үүрэг болгосугай:


а/ тухайн онд зохион байгуулах сургалт, семинарын талаар яам, Засгийн газрын агентлагаас ирүүлсэн саналыг хянан үзэж, нэгдсэн хуваарь боловсруулан аймаг, нийслэлд хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавих;


б/ сургалт, семинарын нэгдсэн хуваарьт зааснаас бусад арга хэмжээнд орон нутгийн ажилтнуудыг оролцуулахгүй байх;


в/ Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллагын зүгээс аймаг, нийслэлийн удирдах ажилтнуудыг оролцуулан зохион байгуулах хурал, семинарын талаар тухайн байгууллагын удирдлагатай харилцан тохиролцож, орон нутагт тухай бүр мэдэгдэж зохицуулалт хийж байх;


г/ төрийн бус байгууллагын шугамаар зохион байгуулах сургалт, семинар, бусад арга хэмжээнд орон нутгийн удирдлагыг оролцуулах асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж, эдгээр арга хэмжээнд төсвийн зардлаар оролцохыг хориглох.


3. Дараахь арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай:


а/ сургалт, семинарын нэгдсэн хуваарийн биелэлтэд байнгын хяналт тавьж, төлөвлөгдсөн арга хэмжээнд ажилтнуудаа оролцуулан, тэдгээрийн томилолтын тайлан, үр дүнг тогтмол дүгнэж байх;


б/ гадаад оронд зохион байгуулагдах сургалт, семинарт оролцохдоо Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас зөвшөөрөл авч, томилолтоор ажилласан дүнгээ тайлагнаж, өөр аймаг, нийслэлд ажиллахдаа тухай бүр мэдэгдэж байх;


в/ сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын болон төсвийн бусад байгууллагын ажилтнуудын дотоод, гадаад албан томилолтын жилийн хуваарийг батлан мөрдүүлж, зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд томилолт олгохгүй байх.


4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Нутгийн захиргааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 1997 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 137 дугаар тогтоолын 3 дугаар зүйлийг хүчингүй болсонд тооцсугай. 


         Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                                 С.БАЯР 


         Монгол Улсын сайд,


         Засгийн газрын Хэрэг 


         эрхлэх газрын дарга                                                                                                                 Б.ДОЛГОР